Kjøpsbetingelser

Din trygget er viktig for oss og derfor står vi på for å gi deg kvalitet i hvert ledd. Prisene i nettbutikken er inkludert mva. 
men eksklusive frakt. Du kan selv avtale å hente varene hos oss eller vi kan gi deg et tilbud på frakt av varene hjem til 
deg. Kjøpsbetingelsene kan du lese mer om her og ta gjerne kontakt dersom det er noe du trenger mer informasjon om.


Betaling:
 Varene må betales via Klarna faktura, PayPal, bankkort (VISA, MasterCard) på nett eller beløpet kan overføres via bank. Ved henting 
av møbler kan det betales kontant eller med bankkort på vår betalingsterminal. Vi tilbyr også nedbetalingsavtaler gjennom Cresco. 

Alle varer som blir levert ut må være forskuddsbetalt eller så kan du betale det resterende beløp når du henter varene.

Garanti: Garantitiden gjelder i 2 år fra du mottar produktet. For feil som oppstår i løpet av denne perioden må du omgående og senest 
innen en uke fra feilen oppstod reklamere den inn til oss.

Angrerett: Vi er sikker på at du vil være 100% fornøyd med våre produkter og gir deg full angrerett i 14 dager etter at leveransen er 
mottat. Angreretten gjelder kun for varer som er i uforandret stand og etter avtale med oss på forhånd.. Varene skal returneres uforandret 
og i original forpakning. Returkostnaden av varen må du ta på din egen bekostning og angreretten gir ingen rett til erstatning for 
transportskader. Angre og bytteretten gjelder ikke varer som er spesialbestilte. Vi refunderer ikke fraktutgiftene fra din levering.

Reklamasjon: Dersom du har mottatt skadede varer, eller om vi har sendt deg feil produkt, skal reklamasjon skje innen en uke fra 
mottatt vare. En beskrivelse av skaden skal sendes skriftlig og gjerne sammen med bilde som kan dokumentere skaden. Vi sender deg 
et nytt produkt eller gir deg pengene tilbake.

Fresh Living® tar forbehold om at tilbud gjelder så langt varebeholdningen rekker og bestillinger kan kanselleres. Vi tilstreber at all 
informasjon på våre nettsider og i annet informasjonsmateriale skal være korrekt, men vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil. 
Produktbilder på nettsidene og i markedsføring kan avvike fra det aktuelle produktet.

Fresh Living® forbeholder seg retten til å endre betingelser og vilkår uten varsel.

Force Majeure: I de tilfeller hvor uforutsette hendelser som naturkatastrofer, krig, myndighetsbeslutninger, større prisendringer, uteblitt 
leveranse fra underleverandør, stridstiltak på arbeidsmarkedet, samt lignende hendelser som ligger utenfor vår kontroll og ikke har 
kunnet forutses ved inngåelsen av avtalen og vanskeligjør eller umuligjør gjennomføringen fra vår side, fører til at Fresh Living®  befris fra gjennomføringen av avtalen i de deler som som påvirkes av nevnte omstendigheter.

 

Angrefrist: Du har rett til å angre et kjøp. Se angrefristskjema under (OBS - ta alltid kontakt med oss i forkant!):Angrefristskjema - les mer om angrefrist og dine rettigheter for retur av varer. 

  

Skjema B (bokmål) side 1 av 2.

Dette skjemaet er obligatorisk i følge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne-og

familiedepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg

og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted

av tjenester.

 

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått, eller 1 år dersom opplysning om angrerett ikke er gitt. Melding om bruk av angreretten må gis til tjenesteyteren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av tjenesteyteren som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

 

Skal være utfylt av tjenesteyteren:

Tjenesteyterens

navn ____________ FRESH LIVING AS ____________________________________________________

Tjenesteyterens

adresse __________BORGVEIEN 14, 1363 HØVIK____________________________________________

Telefonnr. _________________________ E-postadresse ______KUNDESERVICE @ FRESHLIVING.NO

Kontrakt/ordre/bestilling nr. ______________________________

om tjeneste_____________________________________________________________________________

Avtalen ble inngått ____SE DATO PÅ BEKREFTELSES MAIL__ (dato). Skjemaet er levert/sendt______SE MAIL___ (dato).

Fylles ut av forbrukeren:

OBS OBS! DU MÅ HA GJORT EN AVTALE FOR Å RETURNERE PRODUKTET PÅ FORHÅND MED KUNDESERVICE @ FRESHLIVING.NO

Skjemaet er mottatt ____________________ (dato). Jeg benytter meg av angreretten.

Navn ________________________________________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________

Telefonnr. ______________________________ E-post adresse __________________________________

Dato ____________________ Underskrift __________________________________________________

Skjema B (bokmål) side 2 av 2.

 

ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene tjenesteyteren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

 

 

§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse

I forbindelse med inngåelse av en avtale skal

forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og

lagret på papir eller annet varig medium som

forbrukeren råder over:

a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd

bokstav a-f

b) vilkårene og framgangsmåten for, samt

virkningene av å benytte angreretten

c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og

gjeldende garantivilkår

d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er

tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet

e) bekreftelse av bestillingen.

Ved avtaler om tjenester skal opplysningene

gis snarest mulig etter avtaleinngåelsen.

Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis

etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne

måten tidligere.

 

§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen

Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren

motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å

regne med å få, herunder opplysninger som

forbrukeren har krav på etter annen lovgivning.

Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:

a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper

b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale,

inklusive alle avgifter og leveringskostnader,

og spesifikasjon av de enkelte elementene i

totalprisen

c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen

(angrerett) eller ikke

d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om

betaling, levering eller annen oppfyllelse av

avtalen samt om avtalens varighet når avtalen

gjelder løpende ytelser

e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse

f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i

 

 


OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden). Dersom du har mottatt varer i forbindelse med tjenesteavtalen, skal disse returneres til tjenesteyteren. Ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) kan det avtales at tjenesten påbegynnes før utløpet av angrefristen, med den virkning at du ved bruk av angreretten skal betale for den delen av tjenesten som er utført samt for medgåtte materialer. Slik påbegynnelse skal avtales særskilt. Påbegynnelse kan ikke skje før tjenesteyteren har gitt de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 på foreskreven måte.

Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv.

 

ANDRE OPPLYSNINGER

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. håndverkertjenesteloven, hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Forbrukerrådet i ditt hjemfylke kan veilede deg om disse reglene. Internettadresse: http://www.forbrukerradet.no.

Skjemaet kan kopieres.